TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn:
Tầm nhìn của chúng tôi là phấn đấu trở thành một trong những trường mầm mon tốt nhất và phát triển bền vững trên thị trường, cam kết môi trường tốt nhất cho công tác giáo dục và phát triển.
Vision:
Our vision is to be known as one of the best sustainable kindergartens in the market offering the best nurturing developmental environment.

Sứ mệnh:
Sứ mệnh của trường là xây dựng một không gian yêu thích cho cả trẻ và giáo viên cùng phát triển
 Mission:
To build an enjoyable place for children and teachers to progress.
 
Các giá trị cốt lõi: “LOVE”
L (Learning):   Tin tưởng vào giá trị giáo dục và tạo môi trường học tập để phát triển
O (Offering):   Giá trị của môi trường thương yêu, chia sẻ, chăm sóc và tôn trọng
V (Valuing):    Ghi nhận và đánh giá cao những sự tiến bộ và thành tích đạt được của trẻ và nhân viên
E (Engaging):  Đề cao sự cam kết tham gia các hoạt động của trẻ và nhân viên để cùng phát triển
Core Values:
Learning
Offering (Loving, Sharing, Caring, Accepting)
Valuing (Achievements and progress of children and staffs)
Engaging: Participating and Growing